عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/05


چارت روزانه:

658a069کمرجان.png

 

 

در روند 5 موجی این سهم در حال تکمیل موج یک و شروع موج دوم هستیم از 4 اصلی. به نظر میرسد بعد از یک نوسان کوتاه مدت سهم وارد موج سی از 4 شود . به لحاظ زمانی کادرهای زرد رنگی برای تشکیل سقف ها و کف ها ایجاد شده است. حمایت های معتبر ترکیبی : 10950 و 918 برای بررسی کم ریسک است.

 

مینا یوسفی

سرمایه گذاری و آموزش