گزارش روزانه تالار بورس


گزارش بازار شنبه 1 مهر ماه
شاخص کل با 33 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85798 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/07/01

گزارش بازار چهارشنبه 29 شهریور ماه
شاخص کل با 487 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85831 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/29

گزارش بازار دوشنبه 27 شهریور ماه
شاخص کل با 497 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84414 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/27

گزارش بازار یکشنبه26 شهریور ماه
شاخص کل با 233 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83916 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/26

گزارش بازار چهارشنبه 22 شهریور ماه
شاخص کل با 54 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83523 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/22

گزارش بازار سه شنبه 21 شهریور ماه
شاخص کل با 100 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83469 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/21

گزارش بازار دوشنبه 20شهریور ماه
شاخص کل با 113 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83369 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/20

گزارش بازار یکشنبه 19 شهریور ماه
شاخص کل با 419 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83255 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/19

گزارش بازار چهارشنبه 15 شهریور ماه
شاخص کل با 58 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83675 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/15

گزارش بازارسه شنبه14 شهریور ماه
شاخص کل با 281 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83733 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/14

گزارش بازاردوشنبه 13 شهریور ماه
شاخص کل با 106 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83452 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/06/13

گزارش بازار یکشنبه 12 شهریور ماه
شاخص کل با 83 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83345 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/12

گزارش بازار شنبه 11شهریور ماه
شاخص کل با 155 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83428 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/11

گزارش بازار چهارشنبه 8 شهریور ماه
شاخص کل با 20 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83272 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/08

گزارش بازار سه شنبه 7 شهریور ماه
شاخص کل با 239 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83252 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/07

گزارش بازار دوشنبه 6 شهریور ماه
شاخص کل با 127 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83012 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/06

گزارش بازار یکشنبه 5 مرداد ماه
شاخص کل با 12 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 82885 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/05

گزارش بازار شنبه 6شهریور ماه
شاخص کل با 355 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82897 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/04

گزارش بازار سه شنبه 31 مرداد ماه
شاخص کل با 297 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82372 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/31

گزارش بازار دوشنبه 30 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82075 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/30

گزارش بازار یکشنبه 29 مرداد ماه
شاخص کل با 61 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82016 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/29

گزارش بازارشنبه 28 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 213 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81954 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/28

گزارش بازار چهارشنبه 25 مرداد ماه
شاخص کل با 45 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81741 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/25

گزارش بازار سه شنبه 24 مرداد ماه
شاخص کل با 92 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81696 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/24

گزارش بازاردوشنبه 23 مرداد ماه
شاخص کل با 2 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81659 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/23

گزارش بازار یکشنبه 22 مرداد ماه
شاخص کل با 101 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81661 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/22

گزارش بازار شنبه 21 مرداد ماه
شاخص کل با 183 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81763 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار چهارشنبه 18 مرداد ماه
شاخص کل با 265 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81579 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار سه شنبه 17 مرداد ماه
شاخص کل با 28 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81313 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/17

گزارش بازار دوشنبه 16 مرداد ماه
شاخص کل با 98 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81285 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/16

گزارش بازار چهارشنبه 11 مرداد ماه
شاخص کل با 149 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81265 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/11

گزارش بازار سه شنبه 10 مرداد ماه
شاخص کل با 117 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81415 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/10

گزارش بازار دوشنبه 9 مرداد ماه
شاخص کل با 42 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81533 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/09

گزارش بازار یکشنبه 8 مرداد ماه
شاخص کل با 70 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81491 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/08