گزارش روزانه تالار بورس


گزارش بازار چهارشنبه 1 آذر ماه
شاخص کل با 564 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 89339 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/01

گزارش بازار سه شنبه 30 آبان ماه
شاخص کل با 513 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 88774 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/30

گزارش بازار دوشنبه 29 آبان ماه
شاخص کل با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 88261 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/29

گزارش بازار چهارشنبه 24 آبان ماه
شاخص کل با 56 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 88005 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/24

گزارش بازار سه شنبه 23 آبان ماه
شاخص کل با 117 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87949 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/23

گزارش بازار دوشنبه 22 آبان ماه
شاخص کل با 87 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87832 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/22

گزارش بازار شنبه 20 آبان ماه
شاخص کل با 102 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87795 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/20

گزارش بازار چهار شنبه 17 آبان ماه
شاخص کل با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87897 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/17

گزارش بازار چهار شنبه 16آبان ماه
شاخص کل با 39 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87883 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/16

گزارش بازار دوشنبه 15 آبان ماه
شاخص کل با 61 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87843 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/15

گزارش بازار شنبه 13 آبان ماه
شاخص کل با 23 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87868 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/13

گزارش بازار سه شنبه 9 آبان ماه
شاخص کل با 172 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87649 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/09

گزارش بازار یکشنبه 7 آبان ماه
شاخص کل با 481 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87416واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/07

گزارش بازار شنبه 6 آبان ماه
شاخص کل با 298 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 86935 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/06

گزارش بازار چهار شنبه 3 آبان ماه
شاخص کل با 107 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 86636 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/03

گزارش بازار دوشنبه 1 آبان ماه
شاخص کل با 133 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 86346 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/01

گزارش روزانه شنبه 29 مهرماه
شاخص کل با 662 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 86430واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/29

گزارش بازار سه شنبه 25 مهر ماه
شاخص کل با 69 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85660 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/25

گزارش بازار دوشنبه 24 مهر ماه
شاخص کل با 195 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85590 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/24

گزارش بازار شنبه 22 مهر ماه
شاخص کل با 519 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85263 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/22

گزارش بازارچهارشنبه 19 مهر ماه
شاخص کل با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84744 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/19

گزارش بازار سه شنبه 18 مهر ماه
شاخص کل با 122 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84734 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/18

گزارش بازار دوشنبه 17 مهر ماه
شاخص کل با 46 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84611 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/17

گزارش بازار یکشنبه 16 مهر ماه
شاخص کل با 504 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 84564 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/16

گزارش بازار شنبه 15 مهر ماه
شاخص کل با 360 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85069 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/15

گزارش بازارچهارشنبه 12 مهر ماه
شاخص کل با 74 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85429 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/12

گزارش بازار سه شنبه 11 مهر ماه
شاخص کل با 159 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85355 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/11

گزارش بازار دوشنبه 10 مهر ماه
شاخص کل با 304 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85514 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/10

گزارش بازار چهارشنبه 5 مهر ماه
شاخص کل با 190 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85819 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/05

گزارش بازار دوشنبه 3 مهر ماه
شاخص کل با 71 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85516 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/03

گزارش بازار یکشنبه 2 مهر ماه
شاخص کل با 209 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85588 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/02

گزارش بازار شنبه 1 مهر ماه
شاخص کل با 33 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85798 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/07/01

گزارش بازار چهارشنبه 29 شهریور ماه
شاخص کل با 487 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85831 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/29

گزارش بازار دوشنبه 27 شهریور ماه
شاخص کل با 497 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84414 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/27

گزارش بازار یکشنبه26 شهریور ماه
شاخص کل با 233 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83916 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/26

گزارش بازار چهارشنبه 22 شهریور ماه
شاخص کل با 54 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83523 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/22

گزارش بازار سه شنبه 21 شهریور ماه
شاخص کل با 100 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83469 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/21

گزارش بازار دوشنبه 20شهریور ماه
شاخص کل با 113 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83369 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/20

گزارش بازار یکشنبه 19 شهریور ماه
شاخص کل با 419 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83255 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/19

گزارش بازار چهارشنبه 15 شهریور ماه
شاخص کل با 58 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83675 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/15

گزارش بازارسه شنبه14 شهریور ماه
شاخص کل با 281 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83733 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/14

گزارش بازاردوشنبه 13 شهریور ماه
شاخص کل با 106 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83452 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/06/13

گزارش بازار یکشنبه 12 شهریور ماه
شاخص کل با 83 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83345 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/12

گزارش بازار شنبه 11شهریور ماه
شاخص کل با 155 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83428 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/11

گزارش بازار چهارشنبه 8 شهریور ماه
شاخص کل با 20 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83272 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/08

گزارش بازار سه شنبه 7 شهریور ماه
شاخص کل با 239 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83252 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/07

گزارش بازار دوشنبه 6 شهریور ماه
شاخص کل با 127 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83012 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/06

گزارش بازار یکشنبه 5 مرداد ماه
شاخص کل با 12 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 82885 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/05

گزارش بازار شنبه 6شهریور ماه
شاخص کل با 355 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82897 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/04

گزارش بازار سه شنبه 31 مرداد ماه
شاخص کل با 297 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82372 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/31

گزارش بازار دوشنبه 30 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82075 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/30

گزارش بازار یکشنبه 29 مرداد ماه
شاخص کل با 61 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82016 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/29

گزارش بازارشنبه 28 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 213 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81954 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/28

گزارش بازار چهارشنبه 25 مرداد ماه
شاخص کل با 45 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81741 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/25

گزارش بازار سه شنبه 24 مرداد ماه
شاخص کل با 92 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81696 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/24

گزارش بازاردوشنبه 23 مرداد ماه
شاخص کل با 2 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81659 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/23

گزارش بازار یکشنبه 22 مرداد ماه
شاخص کل با 101 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81661 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/22

گزارش بازار شنبه 21 مرداد ماه
شاخص کل با 183 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81763 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار چهارشنبه 18 مرداد ماه
شاخص کل با 265 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81579 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار سه شنبه 17 مرداد ماه
شاخص کل با 28 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81313 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/17

گزارش بازار دوشنبه 16 مرداد ماه
شاخص کل با 98 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81285 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/16

گزارش بازار چهارشنبه 11 مرداد ماه
شاخص کل با 149 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81265 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/11

گزارش بازار سه شنبه 10 مرداد ماه
شاخص کل با 117 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81415 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/10

گزارش بازار دوشنبه 9 مرداد ماه
شاخص کل با 42 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81533 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/09

گزارش بازار یکشنبه 8 مرداد ماه
شاخص کل با 70 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81491 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/08